+31(0)24-6417292 info@extractbv.com

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING EXTRACT B.V.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Extract B.V., hierna te noemen: “Gebruiker”,

en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden

8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassingzijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze

 

1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is

Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

3. Levering geschiedt af fabriek van Gebruiker. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

5. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen

8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de

9. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

10. Indien Gebruiker met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

11. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de

– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de

– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op

5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de

6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van

4. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van

3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling

6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden,

dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,

ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven.

Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich

er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te

zijn.

6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke

en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de

eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs

gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing

op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het

gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval

andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt tot de op het etiket vermelde houdbaarheidsdatum, welke garantie vervalt na opening van

een product. De administratie van Gebruiker is doorslaggevend bij een mogelijk geschil over de houdbaarheidsdatum van een product.

Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die

door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk

gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, of onjuiste opslag door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder

schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan

te brengen, of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op

garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen,

daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden

gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of

kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn

overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld.

Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan

Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in

staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname

en betaling van de overigens bestelde zaken.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of

schadeloosstelling.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke

termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het

gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding

daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te

retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten,

aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de

Wederpartij in rekening gebracht worden.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de

door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de

Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal

de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover

de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige

prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot

beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en

schade door bedrijfsstagnatie.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van

Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 10 Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in

de macht van de Wederpartij worden gebracht.

artikel 11 Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade

lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in

rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven

in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en

schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en

regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere

doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis

geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats

heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders

voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te

beslechten.

4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

GENERAL DELIVERY CONDITIONS OF EXTRACT B.V.
article 1. General
1. These conditions apply to every quote, offer and agreement between Extract B.V., hereinafter referred to as the ‘User’, and a Contracting Party which the User has stated are governed by these conditions, insofar as the parties have not explicitly deviated from these conditions in writing.
2. These conditions also apply to agreements with the User, for the performance of which the User needs to engage third parties.
3. These general conditions are also written for the employees of the User and its management board.
4. The applicability of any purchasing or other conditions of the Contracting Party is explicitly rejected.
5. If one or more provisions in these general conditions should at any time be or become void in whole or in part, the other provisions of these general conditions will remain in full effect. The User and the Contracting Party will consult in such case in order to agree new provisions to replace the void or voided provisions, whereby the goal and purport of the original provisions are observed as much as possible.
6. If there is ambiguity regarding the interpretation of one or more provisions of these general conditions, the provision(s) must be interpreted ‘according to the spirit’ of these provisions.
7. If a situation arises between the parties which is not regulated in these general conditions, this situation must be evaluated in accordance with the spirit of these general conditions.
8. If the User does not always demand strict compliance with these conditions, this does not mean that the provisions hereof do not apply, or that the User would lose its right in any way to demand strict compliance with the provisions of these conditions in other cases.
article 2 Quotes and offers
1 All quotes and offers of the User are without commitment, unless a term for acceptance has been set out in the quote/offer. A quote or offer will lapse if the product to which the quote or offer relates is no longer available in the interim.
2 The User cannot be bound by its quotes or offers if the Contracting Party should reasonably understand that the quotes or offers, or a part thereof, encompass an apparent mistake or clerical error.
3 The prices set out in a quote or offer are exclusive of VAT and other levies by a public authority, costs made in the framework of the agreement, including travel and accommodation, transport and administration costs, unless otherwise indicated.
4 If the acceptance (whether or not on subordinate points) deviates from what was offered in the quote or offer, the User is not bound by such acceptance. The agreement will in such case not be effected in accordance with such deviating acceptance, unless the User indicates otherwise.

5 A composite price specification does not impose an obligation on the User for the execution of a part of the assignment for a corresponding part of the specified price. Quotes or offers do not automatically apply with regard to future orders.
article 3 Contract term; delivery terms, performance and amendment of agreement
1. If a term has been agreed or indicated for the completion of certain activities or for the delivery of certain goods, this is never a final deadline. In the event of overrun of a delivery term, the Contracting Party must therefore give the User written notice of default. The User must then be offered a reasonable time to perform the agreement.
2. If the User requires details of the Contracting Party for the performance of the agreement, the performance term will not start until after the Contracting Party has made such details available to the User accurately and in full.
3. Delivery will be ex factory at the User’s factory. The Contracting Party is obliged to take delivery of the goods at the time that they are placed at his disposal. If the Contracting Party refuses to take delivery of the goods or fails to provide information or instructions which are necessary for the delivery, the User is entitled to store the goods at the expense and risk of the Contracting Party.
4. The User has the right to have certain activities carried out by third parties.
5. The User is entitled to perform the agreement in different stages and to separately invoice the individual stage performed.
6. If the agreement is performed in stages the User can suspend the execution of the parts which belong to a following stage until the Contracting Party has approved the results of the preceding stage in writing.
7. If it turns out during the performance of the agreement that the proper performance thereof requires that it be altered or supplemented, the parties will consult on adjustment of the agreement in due time. If the nature, scope or content of the agreement, whether or not on the request or indication of the Contracting Party, of the competent authorities, etc., is altered and the agreement is consequently altered in a qualitative and/or quantitative manner, this too can have consequences for what was originally agreed. Consequently the originally agreed amount can be increased or reduced. The User will give a price specification thereof as much as possible in advance. Furthermore, an alteration of the agreement can lead to a change in the originally specified term of performance. The Contracting Party accepts the possibility of alteration of the agreement, including the alteration of price and term of performance.
8. If the agreement is altered, including a supplementation, the User is entitled to first effect performance after the competent person at the User’s has approved such and the Contracting Party has agreed to the price and other conditions specified for the performance, including the time to be determined for when performance is to be carried out. The failure to perform the altered agreement or the failure to perform the altered agreement immediately will not result in default on the part of the User, nor is it grounds for the Contracting Party to terminate the agreement. Without such entailing default, the User can refuse a request to alter the agreement, if this could have a qualitative and/or quantitative consequence, for example for the work to be carried out or the goods to be delivered.
9. If the Contracting Party were to default on the proper performance of what he is obliged to with regard to the User, the Contracting Party is liable for all loss (including costs) directly or indirectly arising in consequence thereof on the part of the User.
10. If the User agrees a fixed price with the Contracting Party, the User is nevertheless at all times entitled to increase this price without the Contracting Party in such case being entitled to terminate the agreement for that reason, if the increase in the price ensues from a right or an obligation under the law or regulations or finds its cause in an increase in the price of raw materials, wages, etc. or on other grounds which were not reasonably foreseeable when entering into the agreement.
11. If the price increase is more than 10% other than as a result of an alteration of the agreement and takes place within three months after making the agreement, only the Contracting Party who is entitled to invoke Title 5 Section 3 of Book 6 Dutch Civil Code is entitled to cancel the agreement by written statement, unless the User is willing to perform the agreement on the basis of what was originally agreed, or if the price increase ensues from a right or an obligation of the User pursuant to the law or if it has been stipulated that the delivery will be effected more than three months after the purchase.
article 4 Suspension, cancellation and premature termination of the agreement
1. The User is entitled to suspend the performance of the obligations or to cancel the agreement, if:
– the Contracting Party does not perform the obligations under the agreement, does not perform the obligations in full or does not perform the obligations in time;
– after the making of the agreement circumstances come to the User’s attention which give the User good grounds for fearing that the Contracting Party will not perform the obligations;
– when making the agreement the Contracting Party has been asked to give security for the performance of his obligations under the agreement and such security is not given or is insufficient;
– If due to the delay on the part of the Contracting Party it can no longer be demanded of the User to perform the agreement on the originally agreed conditions, the User is entitled to cancel the agreement.
2. The User is furthermore entitled to cancel the agreement if circumstances arise which are of such nature that performance of the agreement is impossible or if other circumstances arise which are of such nature that unaltered maintaining of the agreement cannot reasonably be demanded of the User.
3. If the agreement is cancelled the User’s claims on the Contracting Party are immediately due. If the User suspends the performance of the obligations, he will retain his claims under the law and agreement.
4. If the User suspends or cancels the agreement, it is in no way bound to pay compensation of loss and costs arising in any way in connection with such suspension or cancellation.
5. If the cancellation is attributable to the Contracting Party, the User is entitled to compensation of the loss, including the costs, directly or indirectly arising as a consequence thereof.
6. If the Contracting Party does not perform his obligations ensuing from the agreement and this non-performance justifies cancellation, the User is entitled to immediately cancel the agreement with immediate effect without any obligation on his part to pay any compensation or indemnification, while the Contracting Party, under the heading of default, is obliged to pay compensation or an indemnity.
7. If the User prematurely terminates the agreement, in consultation with the Contracting Party the User will see to the transfer of work still to be carried out to third parties. This provision does not apply if the termination is attributable to the Contracting Party. If the transfer of the work entails extra costs for the User, such extra costs will be charged to the Contracting Party. The Contracting Party is bound to pay these costs within the stipulated term, unless the User indicates otherwise.
8. In the event of liquidation, of (an application for) a moratorium on payment or bankruptcy, of attachment – if and insofar as the attachment has not been lifted within three months – at the expense of the Contracting Party, of debt rescheduling or another circumstance whereby the Contracting Party can no longer freely dispose of his assets, the User is free to terminate the agreement with immediate effect or to cancel the order or agreement, without any obligation on the User’s part to pay any compensation or indemnification. In such event the User’s claims on the Contracting Party are immediately due.
9. If the Contracting Party cancels an issued order in whole or in part, the goods ordered or prepared therefore, increased by the transport, removal and delivery costs thereof and the labour time reserved for the performance of the agreement, will be charged to the Contracting Party in full.
article 5 Force majeure
1. The User is not bound to perform any obligation with regard to the Contracting Party if the User is impeded in doing so as a result of a circumstance which is beyond the User’s control, and which is not for the User’s expense according to the law, a legal transaction or commonly accepted principles.
2. In these general conditions force majeure means, in addition to what it is understood to mean in the law and jurisprudence, all external causes, foreseen or unforeseen, on which the User has no influence, but as a result of which the User is not able to perform its obligations. This includes work strikes in the business of the User or of third parties. The User also has the right to claim force majeure if the circumstance which impedes (further) performance of the agreement arises after the User should have performed its obligation.
3. During the period that the force majeure continues the User can suspend the obligations under the agreement. If this period lasts longer than two months, each party is entitled to cancel the agreement, without any obligation to compensate the other party for loss.
4. Insofar as the User, at the time the force majeure arises, has performed its obligations under the agreement in part or will be able to perform its obligations in part, and the performed part or the part to be performed has an independent value, the User is entitled to invoice the part already performed or to be performed separately. The Contracting Party is obliged to pay this invoice as if it were a separate agreement.
article 6 Payment and collection costs
1. Payment must be made within 14 days after the invoice date, in a manner indicated by the User in the currency of the invoice, unless the User has specified otherwise in writing. The User has the right to invoice periodically.
2. If the Contracting Party continues to default on the timely payment of an invoice, the Contracting Party will be legally in default. In such case the Contracting Party will owe interest of 1% per month, unless the statutory interest is higher, in which case the statutory interest will be owed. The interest over the due amount will be charged as from the time that the Contracting Party is in default until the time of payment of the full amount owing.
3. The User has the right to put the payments made by the Contracting Party toward the costs in the first place, then toward the outstanding interest and finally toward the principal and the accruing interest.
4. The User can, without such being deemed default, refuse an offer of payment if the Contracting Party designates a different sequence for the allocation of the payment. The User can refuse full repayment of the principal if the outstanding and accruing interest and collection costs are not paid at the same time.
5. The Contracting Party never has the right to set off the amount he owes the User.
6. Objections to the amount of an invoice will not suspend the payment obligation. Nor is a Contracting Party who is not entitled to invoke Section 6.5.3 (Sections 231 through 247, Book 6 Dutch Civil Code) entitled to suspend the payment of an invoice for another reason.
7. If the Contracting Party fails in or defaults on the (timely) performance of his obligations, all reasonable costs to acquire extrajudicial payment at the expense of the Contracting Party. The extrajudicial costs are calculated on the basis of what is usual in Dutch debt collection practice, at present this is the calculation method in accordance with the Preparatory Work II Report. However, if the User has incurred higher collection costs which were reasonably necessary, the actual costs incurred are eligible for compensation. Any judicial and enforcement costs made will also be recovered from the Contracting Party. The Contracting Party also owes interest over the debt collection costs owed.
article 7 Retention of title
1. All goods delivered by the User in the framework of the agreement remain the User’s property until the Contracting Party has properly performed all obligations under the agreement(s) made with the User.
2. Goods delivered by the User, which pursuant to paragraph 1 are covered by the retention of title, may not be resold, nor may they be used as means of payment. The Contracting Party does not have the right to grant a pledge on the goods covered by the retention of title nor to encumber them in any other way.
3. The Contracting Party must always do what may reasonably be expected of him to secure the User’s property rights.
4. If third parties attach the goods delivered subject to retention of title or wish to grant or enforce rights thereon, the Contracting Party is obliged to immediately notify the User thereof.
5. The Contracting Party is obliged to insure the goods delivered subject to retention of title and to keep them insured against fire, explosion and water damage as well as against theft and must make the policy of this insurance available to the User for inspection upon first request. In the event of a payout under the insurance, the User is entitled to the payout. Insofar as necessary the Contracting Party undertakes in advance with regard to the User to cooperate with everything that might (turn out to) be necessary or desirable in this respect.
6. In the event the User wants to exercise its ownership rights as referred to in this article, the Contracting Party hereby grants unconditional and irrevocable consent to the User and third parties designated by the User to access all those places where the User’s property is located and to take back those goods.
article 8 Guarantees, investigation and complaints, time limits
1. The goods to be delivered by the User meet the usual requirements and standards which can reasonably be set therefore at the time of delivery and for the use for which they are intended in the event of normal use in the Netherlands. The guarantee mentioned in this article applies to goods which are intended for use within the Netherlands. In the event of use outside of the Netherlands the Contracting Party must itself verify whether the use thereof is suitable for the use there and satisfy the conditions which are set therefore. The User can in such case set other guarantee and other conditions with regard to the goods to be delivered or the work to be carried out.
2. The guarantee mentioned in paragraph 1 of this article is in force until the shelf life date set out on the label, which guarantee lapses after a product is opened. The User’s administration is decisive in the event of a possible dispute on the shelf life date of a product. If the guarantee given by the User concerns goods produced by a third party, the guarantee is limited to the guarantee which the producer of the goods gives, unless otherwise stated.
3. Every form of guarantee lapses if a defect arises as a result of or ensues from unskilled or inappropriate use thereof or use after the shelf life date, or incorrect storage by the Contracting Party and/or by third parties if, without the User’s written consent, the Contracting Party or third parties has/have made or tried to make changes to the goods, or if they were processed in a manner other than the prescribed manner. Nor is the Contracting Party entitled to a guarantee if the defect arose due to or as a result of circumstances beyond the User’s control, including weather conditions (such as but not limited to extreme rainfall or temperatures), etc.
4. The Contracting Party is bound to inspect the delivered goods immediately at the time when the goods are placed at his disposal or the relevant work has been carried out. The Contracting Party must also inspect whether quality and/or quantity of the delivered goods correspond(s) with what has been agreed and satisfy/satisfies the requirements which the parties agreed in this respect. Any visible defects must be reported to the User in writing within seven days after delivery. Any hidden defects must be reported to the User in writing immediately but in any event no later than within fourteen days after they have been discovered. The notice must contain the most detailed possible description of the defect, so that the User is able to adequately respond. The Contracting Party must give the User the opportunity to examine a complaint.
5. If the Contracting Party lodges a complaint in time, this will not suspend his payment obligation. In that case too the Contracting Party will remain bound to take and pay for the other goods ordered.
6. If a defect is reported later, the Contracting Party is no longer entitled to repair, replacement or indemnification.
7. If it is established that goods are faulty and a complaint has been lodged in time, the User will, at the User’s election, replace or repair the goods or pay compensation in respect of the faulty goods within a reasonable term after return receipt thereof or, if return is not reasonably possible, written notification of the defect by the Contracting Party. In the event of replacement the Contracting Party is bound to return the replaced goods to the User and to transfer title thereto to the User, unless the User specifies otherwise.
8. If it is established that a complaint is unfounded, the costs arising in consequence thereof on the part of the User, including the investigation costs, will be fully at the expense of the Contracting Party.
9. After expiry of the guarantee term all costs of repair or replacement, including administration, transport and call-out costs will be charged to the Contracting Party.
10. In deviation from the statutory time limits for bringing action, the time limit for all claims and defences with regard to the User and the third parties engaged by the User in the performance of an agreement is one year.
article 9 Liability
1. If the User were to be liable, this liability is limited to what is regulated in this provision.
2. The User is not liable for loss, of whatever nature, arising because the User has acted on the basis of inaccurate and/or incomplete information provided by or on behalf of the Contracting Party.
3. If the User were to be held liable for any loss, the User’s liability is limited to a maximum of two times the invoice value of the order, or to that part of the order to which the liability relates.
4. The User’s liability is in any event always limited to the amount of the payment from the User’s insurance where relevant.
5. The User is only liable for direct loss.
6. Direct loss exclusively means the reasonable costs to determine the cause and the scope of the loss, insofar as the determination relates to loss as referred to in these conditions, any reasonable costs made to have the faulty performance of the User correspond with the agreement, insofar as this can be attributed to the User and reasonable costs made to prevent or limit loss, insofar as the Contracting Party demonstrates that these costs have led to limitation of direct loss as referred to in these general conditions.
7. The User is never liable for indirect loss, including consequential loss, lost profit, lost savings and loss due to business stagnation.
8. The limitations of liability laid down in this article do not apply if the loss is due to intent or gross negligence of the User or its managerial subordinates.
article 10 Transfer of risk
1. The risk of loss, damage or reduction in value passes to the Contracting Party when the goods intended for the Contracting Party are placed under the control of the Contracting Party.
article 11 Indemnity
1. The Contracting Party indemnifies the User against any claims of third parties who suffer loss in connection with the performance of the agreement and the cause of which is attributable to a party other than the User.
2. If third parties might hold the User liable under that heading, the Contracting Party is bound to assist the User both judicially and extra-judicially and to immediately do everything that may be expected from him in such case. Should the Contracting Party continue to fail to take adequate measures, the User, without the need for notice of default, is entitled to do so. All costs and loss on the part of the User and third parties arising in consequence thereof are fully at the expense and risk of the Contracting Party.
Article 12 Intellectual property
1. The User reserves the rights and powers it is entitled to on the basis of the Copyright Act and other intellectual property legislation and regulations. The User has the right to also use the knowledge which has come to the User’s attention during the performance of an agreement for other purposes, insofar as no strictly confidential information of the Contracting Party is hereby brought to the attention of third parties.
article 13 Applicable law and disputes
1. All legal relationships whereby the User is a party are exclusively governed by Dutch law, even if an obligation is performed abroad in whole or in part or if the party involved in the legal relationship is based abroad. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.
2. The court in the district where the User is based has exclusive jurisdiction to adjudicate disputes, unless the law mandatorily prescribes otherwise. The User nevertheless has the right to bring the dispute before the court which has jurisdiction according to the law.
3. The parties can first bring action before a court after they have used their utmost endeavours to resolve a dispute out of court.
4. The Dutch text of the General Conditions is also decisive for the interpretation thereof.

Algemene Voorwaarden ©2022 Extract BV

Log in

Forgot your details?